• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 25.05.2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Kupujacy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Sprzedający - ASKANIA Józef Myszka ul. 11 Listopada 1 77-100 Bytów  NIP:842-118-45-62  REGON:770969437
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przediębiorcą czynnosci prawnej (Par 2, art 22 Kodeksu Cywolnego)
4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Bilard.pl;
6. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://askania.pl/  , za pośrednictwem którego Kupujacu może w szczególności składać Zamówienia. Właścicielem sklepu jest Sporzedający
7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NZOZ Medycyna Rodzinna Józef Myszka z siedzibą w 77-100 Bytów (wolj.pomorskie ) , NIP 842-118-45-62, Nr REGON 770969437,  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; https://askania.pl/
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.vita.biz.pl Właścicielem sklepu internetowego ASKANIA Józef Myszka ul. 11 Listopada 1 77-100 Bytów  NIP:842-118-45-62  REGON:770969437
Sprzedającym.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem o, o którym mowa w art.8 ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną
2. Dane kontaktowe : adres do korespondencji : ASKANIA Józef Myszka ul. 11 Listopada 1 77-100 Bytów  NIP:842-118-45-62  REGON:770969437  
3. Korzystanie ze sklepu ASKANIA oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Znaki handlowe są zastrzeżone i używane tylko w celu prezentacji produktów i firm.
5. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
6. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
7. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.vita.biz.pl są cenami brutto
8. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny
b) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
c) włączona obsługa języka JavaScript
d) włączona obsługa plików Cookies
e) aktywne konto e-mail

III. Zasady zamawiania Towaru

1. Zamówienie składane jest poprzez formularz zamówieniowy wypełniany interaktywnie przez Kupującego w trakcie realizowania zakupu w serwisie.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz.15 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższy dzień roboczy.
3. Składający zamówienie zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia wszystkich formularzy i zatwierdzenia przyciskiem „ potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Nieprawidłowo bądź niepełnie wypełnione formularze mogą nie zostać przyjęte do realizacji.
4. Kupujący ma obowiazek akceptacji Regulaminu i oraz Polityki Prywatności sklepu. Brak akceptacji jest równoznaczny z odmową przez Sprzedajacego realiacji zamowienia
4. Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia przez niego złożenia zamówienia. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
5. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany Towar w wysokości określonej w zamówieniu.
6. Zamówienia, niepotwierdzone przez Kupującego w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia nie będą realizowane.
7. Zmiany cen Towarów w sklepie vita.biz.pl nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem nowych cen.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu. W razie wycofania produktu po złożeniu zamówienia, Sprzedający poinformuje składającego zamówienie o wycofaniu.
9. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.
10. Sprzedający na zakupione Towary otrzymują dowód zakupu ( paragon, lub fakturę  ) Klienci którzy nie podali swojego NIP ani też nie zastrzegli tego przy składaniu zamówienia otrzymują paragon.

IV. Zapłata za Towar. Wysyłka i odbiór Towaru.

1. Zamówione Towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej S.A. lub w inny sposób wybrany przez Kupującego z opcji wskazanych podczas składania zamówienia. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi od 24 godzin do 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
3.W przypadku braku Towaru w magazynie, Kupujacy jest informowany o tym fakcie i zwiazanym z tym wydłuzeniem czasu realiacji zamówienia.
4. Zapłaty za Towar i jego dostawę można dokonywać w następujący sposób:
- za zaliczeniem pocztowym – płatność za przesyłkę przy odbiorze - doręczycielowi lub na poczcie.
- płatność przy odbiorze przesyłki kurierskiej
- przelewem przed dostawą na konto bankowe 70 1030 0019 0109 8503 0005 5273
- przelewem online za pośrednictwem serwisów : PayU 
- kartą kredytową: Visa, MasterCard .
5. Koszty wysyłki zamówionego Towaru obliczane są na podstawie wagi oraz gabarytu zamówionych produktów.Aby sprawdzić koszt wsyyłi konkretnego zamowienia, należy przjść do widoku koszyka , a nastepnie kliknąć przyczisk " kontynuuj". Wtedy wyświetląś siekoszty koszt wsyłki zamówienia w zależności od wybranego sposobu zapłaty oraz formy dostawy.
6. Podczas odbioru Towaru Kupujący  jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy przesyłka jest kompletna ( niczego nie brakuje ) i nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń, należy zażądać od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas przewozu. Reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio przy odbiorze, zgodnie z pkt. 6 niniejszego rozdziału. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń przez Kupującego powoduje utratę roszczeń z tytułu braków lub uszkodzenia. 


V. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi który zawarł umowę na odległość przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
2. Prawo do zwrotu Towarów nie dotyczy podmiotów gospodarczych.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy złożyć pisemne oświadczenie w formie pisma wysłanego na adres ASKANIA Józef Myszka ul. 11 Listopada 1 77-100 Bytów  lub pocztą elektroniczną na adres bohutskyipl@gmail.com. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, który wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta,  lub w jakiejkolwiek innej pisemnej formie.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi pocztą elektroniczną ( na adres e-mail podany przy zawieraniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego , to ten nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów. Konsument ponosi jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności , który nie wiąże się dla niego z żadnymi skutkami.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowanyw sposób zapewniajacy brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transortu Konsument odsyła Towary bedące przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania z powrotem towaru.

VI. Gwarancje

1. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego.
2. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora
3. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu.

VII. Rękojmia

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupujacego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady towaru w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym w szczególności w art. 556 .
2. Sprzedający na podstawie art. 588 Kodeksu Cywilnego wyłącza w przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Jeśli kupiona rzecz ma wadę Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną bez wad albo usunięcia wady, może też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – a ile wada jest istotna –o odstąpieniu od umowy.
4. Sprzedawca ma obowiązek wymienić rzecz wadliwą na wolną bez wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
5. Sprzedawca ma prawo nie uznać wyboru Konsumenta jeżeli wybrany sposób nie jest możliwy do realizacji albo wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów.
6. Jeżeli Konsument zainteresowany jest obniżeniem ceny to powinien w składanym oświadczeniu określić kwotę obniżki w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7. Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna ( czyli drobna, nie przeszkadzająca w użytkowaniu rzeczy zgodnie z przeznaczeniem).
8.Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do oświadczenie lub zdania Konsumenta. W przeciwnym razie przyjmuję się że uznał on je za uzasadnione.
9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi , jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady dokonywania i realizacji zamówień w sklepie internetowym dostępnym na stronie www.vita.biz.pl Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia produktów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z działania niniejszego sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
4. Konsumenci mają możliwość pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych wykorzystywanych  przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
733391769 lub pocztą elektroniczną na adres:bohutskyipl@gmail.com